Meten is

weten

Wanneer u bij TOMEE een assessment gaat doorlopen, dan neemt dat een gehele dag in beslag. U heeft daardoor ruim de tijd om u te concentreren op het programma van die dag, waardoor wij een zo goed mogelijk beeld van u krijgen.

De dag kan verschillende activiteiten omvatten, afhankelijk van de specifieke vraagstelling waar het onderzoek een antwoord op moet geven. Dit wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Een diepte-interview met de psycholoog maakt standaard onderdeel uit van het programma. Daarnaast kan er sprake zijn van een schriftelijke voorbereidingsopdracht die u bij de uitnodiging ontvangt. Op de dag van het assessment kunt u verder o.a. persoonlijkheidsvragenlijsten, cognitieve capaciteitentesten en praktijksimulaties verwachten. Deze zijn er in allerlei soorten en maten.

Selectie-assessment

Een selectie-assessment is een onderzoek dat inzicht geeft in uw geschiktheid voor een bepaalde functie bij een nieuwe werkgever of een nieuwe functie bij uw huidige werkgever. Uw kwaliteiten, zoals werk- en denkniveau, persoonlijkheidskenmerken en het gedrag dat u laat zien in de praktijksimulaties, worden daarvoor vergeleken met de gewenste competenties of functie-eisen, zoals die door de werkgever zijn vastgesteld. Ook bepaalt de werkgever op welk niveau deze competenties aanwezig dienen te zijn. Voorafgaand aan de testdag heeft één van onze psychologen contact met de werkgever om de specifieke functie-eisen en de gewenste competenties in detail te inventariseren.

Geschikt / ongeschikt?

Een selectie-assessment duurt een dag. Aan het eind van die dag vindt er een nabespreking plaats. In deze nabespreking geeft de psycholoog aan of u wel of niet geschikt bent voor de beoogde functie en natuurlijk ook waarop die conclusie is gebaseerd. U wordt daarna gevraagd of u de psycholoog toestemming wil geven deze conclusie telefonisch door te geven aan de opdrachtgever. Dat geldt eveneens voor het op te stellen rapport. Wij werken volgens de NIP-code, dat wil zeggen dat u de telefonische melding van de conclusie aan de werkgever kan blokkeren, evenals de verzending van het rapport.

Het geheel mondt uit in een helder en ondubbelzinnig geschreven rapport. Indien gewenst kan u om een nadere toelichting op het rapport vragen. Het is mogelijk enkele persoonlijkheidsvragenlijsten online (thuis) in te vullen.

Ontwikkel-assessment

In een ontwikkel-assessment worden uw kwaliteiten vergeleken met een aantal competenties of functiewaarden, zoals die gelden voor een bepaalde functie. Deze competenties en de gewenste niveaus daarvan worden vastgesteld door de werkgever. Wij stellen vast of u de gewenste competenties heeft en in welke mate én de ontwikkelbaarheid daarvan.

Een ontwikkel-assessment geeft dus een scherp inzicht in de (verborgen) kwaliteiten, leervermogen, ambitie en groeimogelijkheden. Eventuele twijfels over de intellectuele capaciteiten worden weggenomen. Zo kunt u uzelf ontwikkelen tot het maximum van uw talenten. Opleidingsbudgetten kunnen dan optimaal worden benut.

Een ontwikkel-assessment is met name geschikt om vast te stellen of een functieverandering (horizontaal of verticaal) verantwoord is, bijvoorbeeld van uitvoerend naar leidinggevend. Het wordt ook gebruikt om inzicht te krijgen in de verbeterpunten bij negatieve feedback op het functioneren.

Selectie-ontwikkel-assessment

Het selectie-ontwikkel-assessment is een combinatie van voorgaande twee assessment-vormen.
De opzet is gelijk aan die van het ontwikkel-assessment, echter de geschiktheidsvraag is er aan toegevoegd. Deze combinatie heeft meerdere doelen en voordelen. Indien u geschikt bent voor de functie heeft zowel de (nieuwe) werkgever als uzelf inzicht in de mate waarin bepaalde voor de functie benodigde competenties aanwezig zijn maar ook hoe deze verder te ontwikkelen zijn.
Ook als u onverhoopt niet geschikt blijkt te zijn, is het goed om te weten welke competenties hieraan ten grondslag liggen en of ontwikkeling hierin nog mogelijkheden biedt om u in de toekomst verder te helpen.

Loopbaan-ontwikkel-assessment

Het loopbaan-ontwikkel-assessment hebben wij ontwikkeld op verzoek van de Erasmus School of Law te Rotterdam. Het is een programma dat past in het streven om werknemers te stimuleren tot nadenken over alternatieve carrièrelijnen. Het roept op tot bewustzijn van alternatieven, stimuleert verdere scholing en vergroot de duurzame inzetbaarheid. Binnen of buiten de huidige organisatie. Immers life time employment  komt niet meer voor.

Naast een uitgebreid assessment is in dit programma ook ruimte voor uw reflectie op de resultaten. In enkele loopbaangesprekken wordt alle informatie naast elkaar gelegd, geanalyseerd en besproken en samengevat in een toekomstgericht perspectief. Het rapport dat een weerslag is van de testen, reflectie en gesprekken, kan gebruikt worden in uw Persoonlijk Ontwikkel Plan.

Meten
om te groeien

Het assessment leidt tot een realistisch zelfbeeld.

Informatie aanvragen over Assessments

Kantoor

Leiden
Crown Business Center Lammenschans
Pompoenweg 3,
2321 DK  Leiden

Gesprekslocaties

Hoofddorp
Siriusdreef 17-27,
2132 WT Hoofddorp

Rotterdam
Lichtenauerlaan 102-120,
3062 ME Rotterdam

Contact opnemen

Telefoonnummer: 06 52 88 74 03
  071  89 00 308

 

E-mailadres:   tomeehfd@tomee.nl

Werken bij Tomee
Bekijk onze vacatures